Jiangxi Guixi Power Plant In Central China Power GridCentral eléctrica de Jiangxi Guixi en red eléctrica central de China

Jiangxi Guixi Power Plant In Central China Power Grid.png