Guodian, provincia de Jiangxi, planta de energía Gold Pu

Guodian , Jiangxi Province, Gold Pu Power Plant.png